Zúžení SJM jako ochrana rodinného majetku před věřiteli

Ze zákona platí, že obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je vše to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary), včetně společných dluhů, které vznikly za doby trvání manželství. Mezi veřejností zároveň není moc známo o tom, že zákonný režim lze vzájemnou dohodou manželů modifikovat kdykoli, a to aniž by muselo dojít k rozvodu.

Smluvený režim

Občanský zákoník totiž stanoví, že snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Ustanovení o režimu oddělených jmění se použijí obdobně v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Zúžení SJM jako řešení (?)

V režimu zúžení SJM si mohou manželé upravit vzájemná práva k věcem (movitým i nemovitým), které za trvání manželství nabyli do společného jmění. Mohou např. určit, že konkrétní věci (vybavení bytu, vozidlo) nadále nejsou součástí společného jmění. Ve smlouvě lze stanovit, která (dříve společná) věc se nově stane výlučným majetkem jednoho z manželů (např. vozidlo bude nadále vlastnit pouze manželka), případně učinit vypořádání SJM tak, že některá věc bude náležet do jejich podílového spoluvlastnictví (např. nemovitost budou vlastnit tak, že manželka bude spoluvlastníkem s podílem o velikosti 1/4 a manželův podíl bude 3/4). Dále lze do budoucna upravit, že jakákoliv věc, kterou budou teprve někdy v budoucnu nabývat, se nikdy součástí společného jmění nestane.

Kolik to stojí?

Chtějí-li snoubenci či manželé (zúžit společné jmění manželů lze kdykoliv před uzavřením sňatku i kdykoliv potom) smluvně modifikovat svůj manželský majetkový režim, musejí tak učinit ve formě notářského zápisu.

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., a to buď pevnou částkou, nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, zpravidla obvyklá cena majetku, která bude předmětem smlouvy. Pokud nelze tarifní hodnotu určit, je cena za notářský zápis ve výši 3.000,- Kč. Nutno je přitom počítat i za změnu v katastru nemovitostí, která je v současné době zpoplatněna částkou ve výši 2.000,- Kč, bude-li předmětem zúžení nemovitá věc. Konkrétní náklady Vám nicméně vždy vypočte notář dle obsahu jednotlivé smlouvy.

Smlouvu zaneste do Seznamu

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se zapisují do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky. Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. To je dáno i tím, že tento seznam je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky.

Bude-li smlouva o manželském majetkovém režimu zapsána do veřejného seznamu vedeného Notářskou komorou České republiky, je třeba k uvedené odměně notáře připočíst ještě zhruba 1000,00 Kč.

Závěr

Smlouva o zúžení společného jmění manželů má místo zejména v případě, kdy si snoubenci či manželé přejí ochránit majetek před případnými dluhy z podnikání, případně dalším majetkovým rizikem. Vhledem k tomu, že cena za zúžení společného jmění manželů, kterou jsou snoubenci či manželé povinni hradit notáři, je ve srovnání se všemi riziky v případě předlužení SJM více než přijatelná, lze zúžení SJM při jakémkoliv majetkovém riziku jen doporučit.

Spoustu dalších informací na téma SJM a rozvod se dozvíte na našem webu.

2 komentáře u „Zúžení SJM jako ochrana rodinného majetku před věřiteli“

  1. Rojak napsal:

    Při dělení majetku je taková smlouva dobrá věc hlavně u manželů, kteří se nedokáží rozumně domluvit o dělbě majetku. Což je v dnešní době úplně normální a řekl bych i moderní.

  2. lgku990 napsal:

    Taková to smlouva, než jsem se ženil, by mě vůbec nenapadla, protože jsem to nepovažoval a ani nepovažuji za krajně nezbytné, ale v praxi, když je jeden z partnerů dost movitý, tak je to určitě užitečná věc, ale to není můj případ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *